• 2016
 • 1. Generation of influenza A viruses as live but replication-incompetent virus vaccines. Longlong Si, Huan Xu, Xueying Zhou, Ziwei Zhang, Zhenyu Tian, Yan Wang, Yiming Wu, Bo Zhang, Zhenlan Niu, Chuanling Zhang, Ge Fu, Sulong Xiao, Qing Xia, Lihe Zhang, Demin Zhou*. Science, 2016, 354(6316):1170-1173.
 • 2. Conversion of Simple Cyclohexanones into Catechols. Yu-Feng Liang, Xinyao Li, Xiaoyang Wang, Miancheng Zou, Conghui Tang, Yujie Liang, Song Song, Ning Jiao*. J. Am. Chem. Soc., 2016, 138(37): 12271-12277.
 • 3. Direct Tryptophols Synthesis from 2-Vinylanilines and Alkynes via C≡C Triple Bond Cleavage and Dioxygen Activation. Tao Shen, Yiqun Zhang, Yu-Feng Liang, Ning Jiao*. J. Am. Chem. Soc., 2016, 138(40): 13147-13150.
 • 4. Internal Activation of Peptidyl Prolyl Thioesters in Native Chemical Ligation. Yue Gui, Lingqi Qiu, Yaohao Li, Hongxing Li, and Suwei Dong*. J. Am. Chem. Soc., 2016, 138(14): 4890-4899.
 • 5. Chromatin Remodeling Factor Brg1 Regulates Myocardial Proliferation and Regeneration in Zebrafish. Xiao CL#, Gao L#, Hou Y, Xu C, Chang N, Wang F, Hu K, He A, Luo, Y, Wang J, Peng JR, Tang F, Zhu X*, and Xiong JW*. Nature Communications, 2016, 7: 13787.
 • 6. Stereoselective Koenigs–Knorr Glycosylation Catalyzed by Urea. Lifeng Sun, Xiaowei Wu, De-Cai Xiong, and Xin-Shan Ye*. Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55(28), 8041-8044.
 • 7. Splitting a Substrate into Three Parts: Gold-Catalyzed Nitrogenation of Alkynes by C−C and C≡C Bond Cleavage. Chong Qin, Yijin Su, Tao Shen, Xiaodong Shi*, Ning Jiao*. Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55(1): 350–354.
 • 8. Cationic Cobalt(III) Catalyzed Indole Synthesis: The Regioselective Intermolecular Cyclization of N-Nitrosoanilines and Alkynes. Yujie Liang, Ning Jiao*. Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55(12), 4035-4039.
 • 9. Inhibition of Lactate Transport Erases Drug Memory and Prevents Drug Relapse. Yan Zhang, Yanxue Xue, Shiqiu Meng, Yixiao Luo, Jie Liang, Jiali Li, Sizhi Ai, Chengyu Sun, Haowei Shen, Weili Zhu, Ping Wu, Lin Lu, and Jie Shi*. Biol Psychiatry, 2016, 1;79(11):928-39.
 • 10. Pentacyclic triterpenes grafted on CD cores to interfere with influenza virus entry: A dramatic multivalent effect. Sulong Xiao, Longlong Si, Zhenyu Tian, Pingxuan Jiao, Zibo Fan, Kun Meng, Xiaoshu Zhou, Han Wang, Renyang Xu, Xu Han, Ge Fu, Yongmin Zhang, Lihe Zhang, Demin Zhou*. Biomaterials, 2016, 78: 74-85.
 • 11. Development of Next Generation of Adeno-Associated Viral Vectors via Precision Engineering for Preferable Selective Tropism and Efficient Gene Delivery. Chuanling Zhang, Tianzhuo Yao, Yongxiang Zheng, Zhongjun Li, Lihe Zhang and Demin Zhou*. Biomaterials, 2016; 80: 134-45.
 • 12. Small-animal SPECT/CT of the progression and recovery of rat liver fibrosis by using an integrin αvβ3-targeting radiotracer. Xinhe Yu, Yue Wu, Hao Liu, Liquan Gao, Xianlei Sun, Chenran Zhang, Jiyun Shi, Huiyun Zhao, Bing Jia, Zhaofei Liu, Fan Wang*. Radiology, 2016, 279(2):502-12.
 • 13. Global profiling and novel structure discovery using multiple neutral loss/precursor ion scanning combined with substructure recognition and statistical analysis (MNPSS): Characterization of terpene-conjugated curcuminoids in Curcuma longa as a case study. Xue Qiao, Xiong-hao Lin, Shuai Ji, Zheng-xiang Zhang, Tao Bo, De-an Guo, Min Ye*. Anal. Chem., 2016, 88(1): 703-710.
 • 14. A Concise Gram-Scale Synthesis of Ht-13-A via a Rhodium-Catalyzed Intramolecular C-H Activation Reaction. Pengyu Tao, Zhuang Chen, Yanxing Jia*. Chem. Commun., 2016, 52: 11300-11303.
 • 15. Gram Scale Synthesis of (-)-Incarvillateine and Its Analogs. Discovery of Potent Analgesics for Neuropathic Pain. Bin Huang, Fengying Zhang, Gang Yu, Yan Song, Xintong Wang, Meiliang Wang, Zehui Gong, Ruibin Su, and Yanxing Jia*. J. Med. Chem., 2016, 59, 3953-3963.
 • 16. Inter-molecular β-sheet structure facilitates lung-targeting siRNA delivery. Jihan Zhou, Dong Li, Hao Wen, Shuquan Zheng, Cuicui Su, Fan Yi, Jue Wang, Zicai Liang, Tao Tang, Demin Zhou, Li-He Zhang, Dehai Liang* & Quan Du*. Sci Rep., 2016, 9(6): 22731.
 • 17. TDB protects vascular endothelial cells against oxygen-glucose deprivation/reperfusion-induced injury by targeting miR-34a to increase Bcl-2 expression. Li-Xi Liao, Ming-Bo Zhao, Xin Dong, Yong Jiang, Ke-Wu Zeng* & Peng-Fei Tu*. Sci. Rep., 6:37959∣DOI: 10.1038 / srep37959.
 • 18. An Integrated Strategy for Global Qualitative and Quantitative Profiling of Traditional Chinese Medicine Formulas: Baoyuan Decoction as a Case. Xiao-Li Ma, Xiao-Yu Guo, Yue-Lin Song, Li-Rui Qiao, Wen-Guang Wang, Ming-Bo Zhao, Peng-Fei Tu, Yong Jiang*. Sci. Rep., 6:38379∣DOI: 10.1038 / srep38379.
 • 19. KIAA0101 is associated with human renal cell carcinoma proliferation and migration induced by erythropoietin. Shengjun Fan, Xin Li, Lu Tie, Yan Pan, Xuejun Li*. Oncotarget, 2016 Mar 22;7(12):13520-37.
 • 20. Construction of functional targeting daunorubicin liposomes used for eliminating brain glioma and glioma stem cells. Wei-Yu Zhao, Cheng-Xiang Zhang, Lei Liu, Li-Min Mu, Fan Zeng, Rui-Jun Ju, Hong-Jun Xie, Yan Yan, Yao Zhao, Wan-Liang Lu*. J Biomed Nanotech, 2016, 12, 1404-1420.
 • 21. Destruction of vasculogenic mimicry channels by targeting epirubicin plus celecoxib liposomes in treatment of brain glioma. Rui-Jun Ju, Fan Zeng, Lei Liu, Li-Min Mu, Hong-Jun Xie, Zhao Yao, Yan Yan, Jia-Shuan Wu, Ying-Jie Hu, Wan-Liang Lu*. Int J Nanomedicine, 2016, 11, 1131-1146.
copyright 2014 State Key Laboratory Of Natural And Biomimetic Drugs, Peking University