• 2015
 • 1. A XEN-like State Bridges Somatic Cells to Pluripotency during Chemical Reprogramming. Zhao Y*, Zhao T, Guan J, Zhang X, Fu Y, Ye J, Zhu J, Meng G, Ge J, Yang S, Cheng L, Du Y, Zhao C, Wang T, Su L, Yang W, Deng H*. Cell, 2015, 163(7): 1678-1691.
 • 2. Small-Molecule-Driven Direct Reprogramming of Mouse Fibroblasts into Functional Neurons. Xiang Li, Xiaohan Zuo, Junzhan Jing, Yantao Ma, Jiaming Wang, Defang Liu, Jialiang Zhu, Xiaomin Du, Liang Xiong, Yuanyuan Du, Jun Xu, Xiong Xiao, Jinlin Wang, Zhen Chai*, Yang Zhao*, and Hongkui Deng*. Cell Stem Cell, 2015, 17(2): 195-203.
 • 3. Epigenetic regulation of autophagy by the methyltransferase EZH2 through an MTOR dependent pathway. Fu-Zheng Wei, Ziyang Cao, Xi Wang, Hui Wang, Mu-Yan Cai, Tingting Li, Naoko Hattori, Donglai Wang, Yipeng Du, Boyan Song, Lin-Lin Cao, Changchun Shen, Lina Wang, Haiying Wang, Yang Yang, Dan Xie, Fan Wang, Toshikazu Ushijima, Ying Zhao*, and Wei-Guo Zhu*. Autophagy, 2015, 11(12): 2309-2322.
 • 4. Berberine regulates neurite outgrowth through AMPK-dependent pathways by lowering energy status. Jiaqi Lu, Yuanzhao Cao, Kuoyuan Cheng, Bo Xu, Tianchang Wang, Qi, Yang, Qin, Yang, Xudong Feng**,Qing, Xia*. Experimental Cell Research, 2015, 334(2): 194-206.
 • 5. Rh-Catalyzed Quinolin-2(1H)-one Construction via C-H Bond Activation of Simple Anilines with CO and Alkynes. Xinyao Li, Xinwei Li, Ning Jiao*. J. Am. Chem. Soc., 2015, 137(29): 9246-9249.
 • 6. Mn-catalyzed Highly Efficient Aerobic Oxidative Hydroxyazida-tion of Olefins: A Direct Approach to β-Azido Alcohols. Xiang Sun, Xinyao Li, Song Song, Yuchao Zhu, Yu-Feng Liang, Ning Jiao*. J. Am. Chem. Soc., 2015, 137(18): 6059-6066.
 • 7. Protecting-Group-Free Enantioselective Synthesis of (-)-Pallavicininand (+)-Neopallavicinin. Bin Huang, Lei Guo, and Yanxing Jia*. Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54: 13599-13603.
 • 8. Intramolecular Larock Indole Synthesis: Preparation of 3, 4-Fused Tricyclic Indoles and Total Synthesis of Fargesine. Lei Li, Qiao Yang, Yuan Wang, Yanxing Jia*. Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54: 6255-6259.
 • 9. Broaden the versatility of lentiviral vector as a tool in nucleic acid research via genetic code expansion. Zheng Yongxiang,Yu Fei, Wu Yiming, Si, Longlong ,Xu Huan, Zhang Chuanling, Xia Qing, Xiao Sulon,; Wang Qi, He Qiuchen, Chen Peng, Wang Jiangyun, Taira Kazunari, Zhang Li He, Zhou Demin*. Nucleic Acids Research, 2015, 43(11): e73.
 • 10. PRC2 regulates RNA polymerase III transcribed non-translated RNA Gene transcription through EZH2 and SUZ12 interaction with TFIIIC complex. Chang Liu, Shuai Li, Xiaoyan Dai, Ji Ma, Junhu Wan, Hao Jiang, Peng Wang, Zhaoli Liu and Hongquan Zhang*. Nucleic Acids Research, 2015, 43(13): 6279-6284.
 • 11. Effects of PEGylated paclitaxel Nanocrystals on breast cancer and its lung metastasis. Hua Zhang, Hongxiang Hu, Haoran Zhang, Wenbing Dai, Xinglin Wang, Xueqing Wang* and Qiang Zhang*. Nanoscale, 2015, 7(24): 10790-10800.
 • 12. Application of functional vincristine plus dasatinib liposomes to deletion of vasculogenic mimicry channels in triple-negative breast cancer. Fan Zeng, Rui-Jun Ju, Lei Liu, Hong-Jun Xie, Li-Min Mu, Yao Zhao, Yan Yan, Ying-Jie Hu, Jia-Shuan Wu, and Wan-Liang Lu*. Oncotarget, 2015, 6(34): 36625-42.
 • 13. A nanostructure of functional targeting epirubicin liposomes dually modified with aminophenyl glucose and cyclic pentapeptide used for brain glioblastoma treatment. Cheng-Xiang Zhang, Wei-Yu Zhao, Lei Liu, Rui-Jun Ju, Li-Min Mu, Yao Zhao, Fan Zeng, Hong-Jun Xie, Yan Yan, Wan-Liang Lu*. Oncotarget, 2015, 6(32): 32681-700.
 • 14. Supramolecular assemblies of novel aminonucleoside phospholipids and their bonding to nucleic acids. DL Pan, J Sun, HW Jin, YT Li, LY Li, Y. Wu, LH Zhang, ZJ Yang*. Chem. Commun., 2015, 51: 469-472.
 • 15. Photoinduced C-S Bond Cleavage of Thioglycosides and Glycosylation. Run-Ze Mao, Fan Guo, De-Cai Xiong, Qin Li, Jinyou Duan, Xin Shan Ye*. Organic letters, 2015, 17: 5606-5609.
 • 16. Exotines A and B, Two Heterodimers of Isopentenyl-Substituted Indole and Coumarin Derivatives from Murraya exotica. Bing-Yu Liu, Chen Zhang, Ke-Wu Zeng, Jun Li, Xiao-Yu Guo, Ming-Bo Zhao, Peng-Fei Tu, and Yong Jiang*. Org. Lett., 2015, 17: 4380-4383.
 • 17. Natural small molecule FMHM inhibits lipopolysaccharide-induced inflammatory response by promoting TRAF6 degradation via K48-linked polyubiquitination. Ke-Wu Zeng, Li-Xi Liao, Hai-Ning Lv, Fang-Jiao Song, Qian Yu, Xin Dong, Jun Li, Yong Jiang and Peng-Fei Tu*. Sci. Rep., 2015, 5: 14715.
 • 18. EGCG reverses human neutrophil elastase-induced migration in A549 cells by directly binding to HNE and by regulating α1-AT. Yilixiati Xiaokaiti, Haoming Wu, Ya Chen, Haopeng Yang, Jianhui Duan, Xin Li, Yan Pan, Lu Tie, Liangren Zhang & Xuejun Li*. Sci. Rep., 2015, 5: 11494.
 • 19. D-isonucleoside (isoNA) incorporation around cleavage site of passenger strand promotes the vibration of Ago 2-PAZ domain and enhances in vitro potency of siRNA . Y Huang, G Sheng, YC Zhang, M Tian, Z. Chen, Y Ma, Y. Chen, YH Peng, YL Zhao*, YL Wang, LH Zhang, ZJ Yang*. Org. Biomol. Chem., 2015, 13: 10825-10833.
 • 20. Discovery and optimization of novel dual dithiocarbamates as potent anticancer agents. Ri-Dong Li, Hui-Ling Wang, Ying-Bo Li, Zhong-Qing Wang, Xin Wang, Yi-Tao Wang, Ze-Mei Ge*, Run-Tao Li*. Eur. J. Med. Chem., 2015, 93: 381-391.
 • 21. Neuroprotective effects of 3-O-Demethylswertipunicoside against MPTP-induced Parkinson’s disease in vivo and its antioxidant properties in vitro. Jun-JunZhou, Shen-YuZhai, Hui-NanZhang, Yue-HuaWang and Xiao-Ping Pu*. Brain Research, 2015, 2015(1624): 78-85.
copyright 2014 State Key Laboratory Of Natural And Biomimetic Drugs, Peking University